Gemeenteraad Amstelveen stemt in met vergroten historisch besef Amstelveen

De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel om het historisch besef en het gevoel van verbondenheid met de stad en tussen inwoners onderling te vergroten. Lessen uit de (lokale) geschiedenis vormen een basis en aanleiding om het gesprek te voeren over een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten. De raad heeft hiervoor een bedrag van € 142.000,- beschikbaar gesteld. Dit geld wordt besteed aan vier projecten: ‘Nooit meer teruggekomen’, het scholenproject ‘Herdenken en ontmoeten’, de ontwikkeling van een digitale beeldbank en het actualiseren en opnieuw uitgeven van enkele historische boeken.

14

Tot op heden is er weinig aandacht geweest voor een aantal belangrijk historische gebeurtenissen in Amstelveen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden de Joodse inwoners uit Amstelveen gedwongen hun huizen te verlaten. Zij werden uiteindelijk gedeporteerd of moesten onderduiken. Een groot aantal van hen zijn nooit meer teruggekomen en werden vermoord. Het is belangrijk dat deze zwarte bladzijde in de Amstelveense geschiedenis niet alleen zichtbaarder in herinnering wordt gebracht, maar ook blijvend wordt verteld en doorgegeven. Zo krijgen de verhalen en daarmee de op een afschuwelijke wijze verdwenen inwoners een gezicht.

Tevens krijgen deze verhalen een plek in het scholenproject ‘Ontmoeten en Herdenken’, zoals dit inmiddels al enkele jaren loopt in Amstelveen. Binnen dit project worden naast educatieve activiteiten, ontmoetingen georganiseerd tussen kinderen en voormalige oorlogsslachtoffers. Herdenken om er lering uit te trekken.

Aan de hand van de verhalen uit het verleden kunnen we met elkaar in gesprek over het heden. Zo proberen we mensen en groepen met elkaar verbinden. Het helpt om elkaar de hand te reiken en elkaar meer te leren begrijpen. Dit past helemaal bij Mensen Maken Amstelveen, dat tot doel heeft om de onderlinge betrokkenheid in Amstelveen te verstevigen en om een beweging op gang te krijgen die laat zien hoe Amstelveners gezamenlijk – vanuit hun eigen denken, doen en zijn – een bijdrage kunnen leveren aan onze mooie stad.

De PvdA wees er op dat er een nationaal Holocaust Namen Monument komt in Amsterdam en stelde met een motie voor dat Amstelveen de namen van de uit Amstelveen weggevoerde inwoners te adopteren. De raad stemde hier unaniem mee in.

©2017 Gemeente Amstelveen - Algemene voorwaarden